Zen.nl enso logo Zen.nl Nederland
Vind rust, verleg je grenzen
024-6636420

Klachtenreglement

Klachtenprocedure Zen.nl Nederland

Uiteraard doet Zen.nl Nederland er alles aan om uw opleiding of cursus optimaal te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en proberen om in overleg met u tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het cursussen en opleidingen georganiseerd door Zen.nl betreft. Uitsluitend een (aspirant-)student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Zen.nl neemt hierbij de volgende procedure in acht.


1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van het leercontract of cursus dienen tijdig te worden ingediend bij Zen.nl Nederland. Onder tijdig wordt verstaan binnen een termijn van vier weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.


2. Indienen van een klacht:

De klager dient de klacht in de eerste plaats in bij de direct betrokkene van Zen.nl, waarmee de klacht wordt besproken en zo mogelijk opgelost. Lukt het niet om met de betrokkene van Zen.nl tot een oplossing te komen, dan kan de student een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

De klachtencommissie bestaat uit vier leden, te weten:

  1. Lilian van der Vaart (Voorzitter, opleider en meester in de rechten)
  2. Rients Ritskes (Hoofdopleider en oprichter Zen.nl)
  3. Yvonne Visser (Opleider)
  4. Floor Rikken (Opleider)

Klachten kunnen worden ingediend bij klachtencommissie@zen.nl

E-mails aan de commissie zullen zo snel mogelijk en vertrouwelijk worden behandeld.

De klachtencommissie van Zen.nl Nederland neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling.


3. Omschrijving van de klacht

De student/cursist geeft een nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de inhoud van de klacht en voegt, indien mogelijk, bewijsstukken bij. De klacht is voorzien van een dagtekening en de naam van de indiener van de klacht. Tevens dient de student/cursist de naam van de opleiding/cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen.


4. Bevestiging van ontvangst

De klachtencommissie van Zen.nl Nederland zal binnen zeven werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging mailen of sturen aan de indiener van de klacht.

Indien niet binnen drie weken een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.


5. Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht

De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Klachtencommissie.


6. Verloop afhandeling

Zen.nl Nederland zal zich inspannen om direct een oplossing te bieden. Indien er geen oplossing geboden kan worden binnen een termijn van drie weken, verplicht Zen.nl Nederland zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht. Wij hechten hierbij aan het principe van hoor en wederhoor. Zen.nl Nederland streeft er altijd naar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen.

Zen.nl Nederland zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld aan de student/cursist schriftelijk communiceren evenals de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.

De indiener van de klacht kan tegen het besluit van de klachtencommissie binnen vier weken beroep aantekenen, waarna onze vertrouwenspersoon de klacht opnieuw zal beoordelen. De uitspraak van de vertrouwenspersoon is bindend voor zowel de beklaagde als de klager.


7. Bewaartermijn

Klachten en de daaruit voortvloeiende correspondentie en verslaglegging worden gedurende een termijn van drie jaar bewaard.


8. Vertrouwenspersoon

Zen.nl Nederland hecht grote waarde aan integriteit en vertrouwelijkheid. Onze externe vertrouwenspersoon kan voor u als gesprekspartner dienen, als er sprake is van conflicterende belangen of anderszins gevoelig liggende situaties.

U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met onze vertrouwenspersoon:
Mw. M. Thijssen, eerstelijns psychologe (ELP) en GZ psychologe
Rijksweg 112A
6581 ER Malden
tel. 024-3587870
e-mail: margathijssen@planet.nl


9. Privacy

Een klacht zal door de klachtencommissie van Zen.nl Nederland altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Begin van deze pagina