zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Zen-filosofie-cursus [online collegereeks]

door zenmeester Rients Ritskes en Floor Rikken

In deze online collegereeks verdiepen we ons in het leven en werk van een aantal bekende en minder bekende zenmeesters uit het verleden. 'Wat droegen ze bij aan de zenfilosofie?' en 'wat betekent dat voor mijn leven?' zijn de vragen die centraal staan in deze acht colleges. Zenfilosofie is een praktische filosofie die je helpt meer en meer te leven vanuit wijsheid en mededogen. Centraal in de zenfilosofie staat de idee dat er geen wijsheid is buiten mij en dat het daarom onze uitdaging steeds is wijsheid te manifesteren in deze wereld.

Colleges Floor:

18 mrt – 6 mei 2021 19.30 – 21.00

Colleges Rients

12 mei – 30 jun 2021 19.30 – 21.00


Deelname:€125,- en voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €95,-.

Deelnemers over de collegereeks:

"Mijn verlangen naar wijsheid is groot en ik kan niet anders zeggen dan dat het volgen van de filosofiecursus me daar meer dan verwacht in heeft bevredigd. Het laten kraken van de hersenen op moeilijke vragen zoals 'wat is dé waarheid?' en tegelijkertijd de praktische handvaten voor in het dagelijkse leven, zorgden voor een leerzaam traject dat me nog meer richting heeft gegeven."

"Ik zou de cursus zeker aanbevelen vanwege de diepgang ervan. De opzet van de online zenfilosofie cursus kent een uitnodigende betrokkenheid en blijft boeien."

"Deze zenfilosofie cursus raad ik iedereen aan die op zoek is naar enige hersengymnastiek. Het geeft inzicht in de geschiedenis van zen, de overeenkomsten en verschillen tussen de oosterse en westerse filosofie en vooral de vaardigheid om non-dualiteit toe te passen in de praktijk."

 

Colleges Floor Gessho Rikken

College 1. Mahapajapati Gotami (Ca 500 vC)

zenfilosofie cursus Mahapajapati Gotami zenfilosofie cursus Mahapajapati Gotami Mahapajapati is de tante en stiefmoeder van Siddhartha Gautama. Zij is de vrouwelijke boeddha en oprichtster van de vrouwelijke monnikensangha. Ondanks veel weerstand en ongelijke behandeling heeft ze voor het boeddhistische pad gekozen en werd een groot leraar. Haar leven is een bron van inspiratie waarin naast zorg, vooral moedigheid centraal staat.

College 2. Kongshi Daoren (1050 - 1124)

"Het ene omvat alles en is alles, alles omvat het ene en is een; het ene omvat het ene en is het ene; alles omvat alles en is alles. Ze doordringen elkaar zonder enige hindernis." De Chinese Kongshi Daoren bracht haar grote non-duale inzicht tot uitdrukking door bewust niet in een klooster te gaan, maar haar wijsheid te delen vanuit een badhuis dat ze oprichtte. Ze leert ons het dagelijks leven te zien als een heilige oefening.

College 3. Dahui Zonggao (1089-1163)

zenfilosofie cursus Ikkyu Sojun Deze Chinese zenmeester staat aan het begin van de koan traditie. Zijn leraar schreef 'Het register van de blauwe klif'. Hij gebruikte koans om monniken en leken te onderwijzen op het boeddhistische pad. Van deze leraar weten we dat hij ook vrouwelijke leerlingen had en hij liet op eigenzinnige wijze zien wat de middenweg is tussen traditie en actualiteit.

College 4. Ikkyu Sojun (1394 - 1481)

zenfilosofie cursus Ikkyu Sojun Deze beroemde Japanse zenmeester staat bekend om zijn tegendraadsheid en om zijn vermogen tot genieten en creativiteit. Door hem zijn kunst en zen nauw verbonden geraakt. Hij is het toonbeeld van transparantie en schrijft openlijk over zijn zoektocht naar verlichting in bordelen en kroegen, want ook daar is de verlichting te vinden. Wat kunnen wij van hem leren over de omgang met onze schaduwzijde?

College 5. Ryōkan Taigu (1758-1831)

zenfilosofie cursus Otagaki Rengetsu Ryokan is bekend als de spelende zenmeester. Hij gaf uit medeleven met een dief zijn laatste kleren mee. Hij schreef veel poëzie waaronder een lange briefwisseling met de jonge non Teishin. Ryokan bezat heel weinig, maar had een gelukkig en rijk spiritueel leven.

College 6. Otagaki Rengetsu (1791 - 1875)

zenfilosofie cursus Otagaki Rengetsu Rengutsu was een onconventionele leraar. Zij gaf haar wijsheid aan de wereld door gedichtjes te schrijven op de keramische gebruiksvoorwerpen die ze zelf maakte. Ze was zeer creatief en productief, zodat op enig moment iedereen in Kyoto wel iets van haar in huis had. Ze deelde haar inzicht met wat ze maakte, iets dat wij nu nog in handen kunnen houden.

College 7. Bhagwan Shree Rajneesh / Osho (1931 - 1990)

zenfilosofie cursus Bhagwan Shree Rajneesh zenfilosofie cursus Bhagwan Shree Rajneesh Osho kan, ondanks alles wat over hem geschreven is, ook worden gezien als een waar zenmeester. Volgens Bhagwan is het ons ego dat ons vaak in de weg zit. Het ego is volgens hem het product van sociale conditionering en vormt de beperkingen die wij onszelf opleggen. Hij roept op om zonder compromissen tot een radicale aanvaarding van onszelf te komen. Een uitdagende leraar met een nog uitdagender roeping.

College 8. Mimi Marechal (1937 - 1995)

De Belgische Mimi Maréchal was een prominent lid van de internationale graalbeweging. Zij werkte op de Tiltenberg in Vogelenzang, waar ze veel binnen- en buitenlandse zenleraren uitnodigde om zenretraites te begeleiden. Ze heeft daarmee de zenbeoefening in ons land een enorme impuls gegeven. Haar levenslessen zijn te lezen in het boek Eenvoudige wijsheid. Haar vraag aan ons is: 'kun je gewone dingen bevrijden van hun banaliteit?'

De cursus:online op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Data: 18 en 25 maart, 1, 8, 15, 22 en 29 april en 6 mei 2021
De colleges:zijn deels interactief en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en er worden huiswerksuggesties gedaan.
Voorkennis: niet vereist
Deelname:€125,- en voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €95,-.
Inhalen:de colleges zijn exclusief voor deelnemers aan de cursus tot zeven dagen na het college online terug te zien.
  
Aanmelding: met onderstaande button
 Colleges Rients Ritskes

De zenfilosofie heeft een geheel eigen benadering van de grote levensvragen als: 'wat is de zin van het leven', 'hoe geef je het goede leven vorm' en 'wat is goed en wat is kwaad?' Het bijzondere aan deze benadering is dat deze behalve intellectueel diepgaand en prikkelend, ook heel praktisch is. In dat opzicht verschilt ze van de Westerse filosofie die vooral theoretisch is.

In deze collegereeks maak je kennis met de grote denkers uit de zentraditie, van Mahakashapa tot en met de recente Kyoto school of philosophy. Je leert wat hun vooruitstrevende denken bijdroeg aan de ontwikkeling van onze moderne inzichten en welke praktisch lessen ze gaven. De zenfilosofie heeft al eeuwen grote invloed op de kunst en het denken in het Westen. Van Schopenhauer tot Mondriaan werden er door geïnspireerd.

Laat je ook inspireren door de docent in deze college reeks Rients Ritskes, een van de bekendste zenleraren van Nederland, een geboren verteller, auteur van meer dan 10 boeken op het gebied van zen en koanstudie en oprichter van de grootste zenschool in Nederland, Zen.nl.

College 1

zenfilosofie cursus Mahakapashya zenfilosofie cursus Mahakapashya In het eerste college staat Mahakashyapa centraal. Hij is de leerling die Boeddha het best begreep. In het beroemde verhaal over hun uitwisseling van inzicht, zo'n 2500 jaar geleden, zien we meteen een belangrijk onderdeel van het onderricht in zen dat nog steeds centraal staat, namelijk de non-verbale communicatie. Waar de Westerse filosofie alleen oog heeft voor het woord, spelen non-verbale communicatie en symboliek al vanaf het begin van de zentraditie een even grote rol. We staan stil bij de vertaling van deze oude levenslessen naar de huidige inzichten vanuit de communicatiewetenschappen.

College 2

In het tweede college staan de ideeën van de eveneens Indiase filosoof Nagarjuna centraal. Hij leefde rond het jaar 200 van onze jaartelling en zijn uitgewerkte leer van het midden is tot op de dag van vandaag het uitgangspunt van het boeddhisme. Hij legde in die tijd al haarfijn de tekortkomingen van taal bloot, iets dat Wittgenstein in de 19e eeuw in het Westen zou ontdekken. Ook leert hij hoe we met de tekortkomingen van taal kunnen omzeilen om zo de waarheid beter te leren kennen en elkaar beter te verstaan.

College 3

In het derde college zijn we aangekomen in de 5e eeuw en bestuderen we het leven en werk van Huineng. Hij is de 6e patriarch van de zentraditie en zijn mummie is tot op de dag van vandaag te aanschouwen in de Nanhua Tempel in China. Hij was een leek en nog heel jong toen hij de verlichting plotseling bereikte. Van zijn leven en werk kunnen we leren dat het voor het verkrijgen van inzicht veel studeren en mediteren niet noodzakelijk zijn. Wanneer de geest rijp is doorziet ze de veelzijdige waarheid zonder grenzen.

College 4

In het vierde college staan we stil bij de baanbrekende inzichten en onderwijspraktijken van Linji en Mazu, Chinese zenmeesters uit de 9e eeuw. Hun inzichten en werkwijze doen sterk denken aan de manier waarop de eerste patriarch Bodhidharma zen in China introduceerde. Met deze drie leraren als inspiratiebron bestuderen we het idee 'verlichting' en kijken hoe dit volgens hen te bereiken is. We maken ook een uitstap naar het Westerse begrip 'Verlichting'.

College 5

Tijdens dit college zijn we aangekomen in Japan en verdiepen we ons in de filosofie van twee van de bekendste zenmeesters uit de geschiedenis van dit land, namelijk Dogen en Hakuin. Deze twee belichamen twee uitersten van de traditie. Dogen leefde in de 13e eeuw en is behalve zenmeester een waar schrijver, groot filosoof en oprichter van het nog steeds grootste zenklooster van Japan. We staan onder andere stil bij zijn baanbrekende inzicht in zijn en tijd. Hakuin is in de 18e eeuw de grote vernieuwer van de zentraditie en oprichter van veel kleine zentempels. Hij is meer de vertegenwoordiger van de praktische kant van de zenfilosofie, maar tevens een geweldig schrijver, schilder en kalligraaf.

College 6

In dit college behandelen we de ideeën van de belangrijkste Japanse zenfilosoof uit de 20e eeuw, Keiji Nishitani. Hij was een leerling van Heidegger en ook zijn oorlogsverleden is dubieus. In 1961 komt Nishitani met zijn algemeen geprezen boek Religion of Nothingness. Dit is waarschijnlijk de meest geslaagde poging tot nu toe om een brede intellectuele brug te slaan tussen het zengedachtengoed en de Westerse filosofie zoals die van Kierkegaard en Nietzsche. Zelf noemde hij het boek zijn geslaagde poging om met het nihilisme het nihilisme te overwinnen.

College 7

zenfilosofie cursus Rients Ritskes Zen.nl zenfilosofie cursus Rients Ritskes Zen.nl In dit college werken we andersom, d.w.z. dat we vanuit het Westerse gedachtengoed van Jean Paul Sartre kijken naar de Oosterse visie op het leven. We besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen de zenfilosofie en het existentialisme en focussen ons daarbij op de rol van de begeerte in ons leven.

College 8

in dit laatste college zullen we ingaan op de vraag hoe we de inzichten uit de eerste zeven colleges kunnen vertalen naar ons eigen leven. Hoe kunnen we rust en wijsheid putten uit al deze lessen? We vertalen de theorie naar ons leven met als thema: Non-dualiteit in de praktijk.

De cursus:online op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Data: 12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2021
De colleges:zijn deels interactief en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en er worden huiswerksuggesties gedaan.
Voorkennis: niet vereist
Deelname:€125,- en voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €95,-.
Inhalen:de colleges zijn exclusief voor deelnemers aan de cursus tot zeven dagen na het college online terug te zien.
  
Aanmelding: met onderstaande button