zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Zen-filosofie-cursus [online collegereeks]

door zenmeester Rients Ritskes

In deze online collegereeks verdiepen we ons in het leven en werk van een aantal bekende en minder bekende zenmeesters uit het verleden. 'Wat droegen ze bij aan de zenfilosofie?' en 'wat betekent dat voor mijn leven?' zijn de vragen die centraal staan in deze acht colleges. Zenfilosofie is een praktische filosofie die je helpt meer en meer te leven vanuit wijsheid en mededogen. Centraal in de zenfilosofie staat de idee dat er geen wijsheid is buiten mij en dat het daarom onze uitdaging steeds is wijsheid te manifesteren in deze wereld.

12 mei – 30 jun 2021 19.30 – 21.00Deelname:€125,- en voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €95,-.

Deelnemers over de collegereeks:

"Mijn verlangen naar wijsheid is groot en ik kan niet anders zeggen dan dat het volgen van de filosofiecursus me daar meer dan verwacht in heeft bevredigd. Het laten kraken van de hersenen op moeilijke vragen zoals 'wat is dé waarheid?' en tegelijkertijd de praktische handvaten voor in het dagelijkse leven, zorgden voor een leerzaam traject dat me nog meer richting heeft gegeven."

"Ik zou de cursus zeker aanbevelen vanwege de diepgang ervan. De opzet van de online zenfilosofie cursus kent een uitnodigende betrokkenheid en blijft boeien."

"Deze zenfilosofie cursus raad ik iedereen aan die op zoek is naar enige hersengymnastiek. Het geeft inzicht in de geschiedenis van zen, de overeenkomsten en verschillen tussen de oosterse en westerse filosofie en vooral de vaardigheid om non-dualiteit toe te passen in de praktijk."

 

Colleges

De zenfilosofie heeft een geheel eigen benadering van de grote levensvragen als: 'wat is de zin van het leven', 'hoe geef je het goede leven vorm' en 'wat is goed en wat is kwaad?' Het bijzondere aan deze benadering is dat deze behalve intellectueel diepgaand en prikkelend, ook heel praktisch is. In dat opzicht verschilt ze van de Westerse filosofie die vooral theoretisch is.

In deze collegereeks maak je kennis met de grote denkers uit de zentraditie, van Mahakashapa tot en met de recente Kyoto school of philosophy. Je leert wat hun vooruitstrevende denken bijdroeg aan de ontwikkeling van onze moderne inzichten en welke praktisch lessen ze gaven. De zenfilosofie heeft al eeuwen grote invloed op de kunst en het denken in het Westen. Van Schopenhauer tot Mondriaan werden er door geïnspireerd.

Laat je ook inspireren door de docent in deze college reeks Rients Ritskes, een van de bekendste zenleraren van Nederland, een geboren verteller, auteur van meer dan 10 boeken op het gebied van zen en koanstudie en oprichter van de grootste zenschool in Nederland, Zen.nl.

College 1

zenfilosofie cursus Mahakapashya zenfilosofie cursus Mahakapashya In het eerste college staat Mahakashyapa centraal. Hij is de leerling die Boeddha het best begreep. In het beroemde verhaal over hun uitwisseling van inzicht, zo'n 2500 jaar geleden, zien we meteen een belangrijk onderdeel van het onderricht in zen dat nog steeds centraal staat, namelijk de non-verbale communicatie. Waar de Westerse filosofie alleen oog heeft voor het woord, spelen non-verbale communicatie en symboliek al vanaf het begin van de zentraditie een even grote rol. We staan stil bij de vertaling van deze oude levenslessen naar de huidige inzichten vanuit de communicatiewetenschappen.

College 2

In het tweede college staan de ideeën van de eveneens Indiase filosoof Nagarjuna centraal. Hij leefde rond het jaar 200 van onze jaartelling en zijn uitgewerkte leer van het midden is tot op de dag van vandaag het uitgangspunt van het boeddhisme. Hij legde in die tijd al haarfijn de tekortkomingen van taal bloot, iets dat Wittgenstein in de 19e eeuw in het Westen zou ontdekken. Ook leert hij hoe we met de tekortkomingen van taal kunnen omzeilen om zo de waarheid beter te leren kennen en elkaar beter te verstaan.

College 3

In het derde college zijn we aangekomen in de 5e eeuw en bestuderen we het leven en werk van Huineng. Hij is de 6e patriarch van de zentraditie en zijn mummie is tot op de dag van vandaag te aanschouwen in de Nanhua Tempel in China. Hij was een leek en nog heel jong toen hij de verlichting plotseling bereikte. Van zijn leven en werk kunnen we leren dat het voor het verkrijgen van inzicht veel studeren en mediteren niet noodzakelijk zijn. Wanneer de geest rijp is doorziet ze de veelzijdige waarheid zonder grenzen.

College 4

In het vierde college staan we stil bij de baanbrekende inzichten en onderwijspraktijken van Linji en Mazu, Chinese zenmeesters uit de 9e eeuw. Hun inzichten en werkwijze doen sterk denken aan de manier waarop de eerste patriarch Bodhidharma zen in China introduceerde. Met deze drie leraren als inspiratiebron bestuderen we het idee 'verlichting' en kijken hoe dit volgens hen te bereiken is. We maken ook een uitstap naar het Westerse begrip 'Verlichting'.

College 5

Tijdens dit college zijn we aangekomen in Japan en verdiepen we ons in de filosofie van twee van de bekendste zenmeesters uit de geschiedenis van dit land, namelijk Dogen en Hakuin. Deze twee belichamen twee uitersten van de traditie. Dogen leefde in de 13e eeuw en is behalve zenmeester een waar schrijver, groot filosoof en oprichter van het nog steeds grootste zenklooster van Japan. We staan onder andere stil bij zijn baanbrekende inzicht in zijn en tijd. Hakuin is in de 18e eeuw de grote vernieuwer van de zentraditie en oprichter van veel kleine zentempels. Hij is meer de vertegenwoordiger van de praktische kant van de zenfilosofie, maar tevens een geweldig schrijver, schilder en kalligraaf.

College 6

In dit college behandelen we de ideeën van de belangrijkste Japanse zenfilosoof uit de 20e eeuw, Keiji Nishitani. Hij was een leerling van Heidegger en ook zijn oorlogsverleden is dubieus. In 1961 komt Nishitani met zijn algemeen geprezen boek Religion of Nothingness. Dit is waarschijnlijk de meest geslaagde poging tot nu toe om een brede intellectuele brug te slaan tussen het zengedachtengoed en de Westerse filosofie zoals die van Kierkegaard en Nietzsche. Zelf noemde hij het boek zijn geslaagde poging om met het nihilisme het nihilisme te overwinnen.

College 7

zenfilosofie cursus Rients Ritskes Zen.nl zenfilosofie cursus Rients Ritskes Zen.nl In dit college werken we andersom, d.w.z. dat we vanuit het Westerse gedachtengoed van Jean Paul Sartre kijken naar de Oosterse visie op het leven. We besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen de zenfilosofie en het existentialisme en focussen ons daarbij op de rol van de begeerte in ons leven.

College 8

in dit laatste college zullen we ingaan op de vraag hoe we de inzichten uit de eerste zeven colleges kunnen vertalen naar ons eigen leven. Hoe kunnen we rust en wijsheid putten uit al deze lessen? We vertalen de theorie naar ons leven met als thema: Non-dualiteit in de praktijk.

De cursus:online op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Data: 12, 19, 26 mei en 2, 9, 16, 23 en 30 juni 2021
De colleges:zijn deels interactief en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en er worden huiswerksuggesties gedaan.
Voorkennis: niet vereist
Deelname:€125,- en voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €95,-.
Inhalen:de colleges zijn exclusief voor deelnemers aan de cursus tot zeven dagen na het college online terug te zien.
  
Aanmelding: met onderstaande button