whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Zen.nl Nederland Zenleraren opleiding

Algemene Voorwaarden

Printversie

Zen.nl Nederland staat onder leiding van Rients Ritskes en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 9160938.

Definities

Opleider: degene die namens Zen.nl de opleiding verzorgt.
De student: degene die de opleiding aangaat.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zen.nl, de opleider en de student op basis waarvan de tussen partijen overeengekomen opleiding wordt vormgegeven.
Opleiding: het door Zen.nl ontwikkelde en geleide opleidingstraject.

Toepasselijkheid

Nederlands recht is van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Zen.nl m.b.t. opleidingen, alsmede op alle overeenkomsten m.b.t. opleidingen tussen Zen.nl en de student.
De algemene voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen Zen.nl Nederland, de opleider en de zenleraar in opleiding. Bij problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van Zen.nl Nederland.

Opleidingsaanbod

Zen.nl Nederland biedt opleidingen aan tot zentrainer, zenleraar en opleider. De opleidingen zijn deeltijdopleidingen.

Aanmelding

Een kandidaat meldt zich aan door het invullen van het aanmeldformulier op de website van Zen.nl.
Op het formulier wordt aangegeven of de kandidaat al contact heeft met één van de opleiders. Indien dat niet het geval is, zorgt de afdeling Administratie ervoor dat een opleider uit de regio waar de kandidaat woont contact met de kandidaat opneemt.
De definitieve aanmelding wordt voorafgegaan door een gesprek van de kandidaat met een van de opleiders van Zen.nl Nederland. In dit gesprek wordt de kandidaat geïnformeerd over het aanbod en de opleidingsvoorwaarden. Verder wordt in dit gesprek verkend of er een redelijke basis van vertrouwen is tussen kandidaat en opleider, noodzakelijk voor de persoonlijke coaching die een belangrijk onderdeel is van de opleiding. Als de kandidaat en de opleider in dit gesprek tot overeenstemming komen, wordt het leercontract ingevuld en aan de hoofdopleider voorgelegd ter ondertekening. Hiermee is de aanmelding voltooid.
Definitieve aanmelding wordt verwerkt door het hoofd Administratie van Zen.nl Nederland. Binnen vijf werkdagen ontvangt de kandidaat een ontvangstbevestiging met een contract en de algemene voorwaarden. De aanmelding is definitief na ontvangst van het getekende contract.

Opleidingsovereenkomst

De opleidingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door de hoofdopleider, de opleider en de student.
Offertes en overeenkomsten van Zen.nl zijn gebaseerd op de informatie die door de student is verstrekt. De student verstrekt naar eer en geweten alle informatie die relevant is in het kader van de opleiding.
Zen.nl voert de overeengekomen opleiding naar beste inzicht en vermogen uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
De tijdsplanning als genoemd in de omschrijving van de opleiding is een gemiddelde. De specifieke omstandigheden van de student of van het overeengekomen opleidingstraject kunnen afwijkingen daarvan nodig maken. Deze worden vastgesteld na overleg tussen hoofdopleider, opleider en student.

Prijs

De overeenkomst tussen Zen.nl en de student vermeldt de prijs van de opleiding en wat daarin is inbegrepen.
De student wordt zes weken van tevoren schriftelijk in kennis gesteld van prijswijzigingen. De student heeft bij prijswijzigingen het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Annulering

Annulering van de opleidingsovereenkomst geschiedt altijd schriftelijk (post of e-mail).
Termijnen:
Gedurende 14 dagen na ontvangst van het door de hoofdopleider en opleider ondertekende leercontract heeft de kandidaat het recht zonder opgave van redenen terug te komen op zijn beslissing om de opleiding aan te gaan.
In de loop van de gehele opleidingstijd geldt een opzegtermijn van één maand, ingaand per de eerste van de maand. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Indien de opleider uitvalt door onvoorziene omstandigheden of ziekte zorgt de opleider, in overleg met de student, voor een vervanger.
Zen.nl Nederland heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere landelijke opleidingsbijeenkomsten (ZIOP-dagen) met opgave van reden te verzetten.

Betaling

Betaling van de opleidingskosten geschiedt maandelijks rond de 18e van de maand middels automatische incasso, waarvoor een schriftelijke machtiging wordt verstrekt aan Zen.nl Nederland.
Indien de opleidingskosten niet incasseerbaar blijken te zijn, ontvangt de student hiervoor een betalingsherinnering en krijgt hij de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen.

Opschorting en ontbinding

Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten, totdat de nietnakomende partij het verzuim heeft opgeheven.
Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, en ook na een schriftelijke herinnering niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Bij tussentijdse beëindiging of ontbinding van de overeenkomst heeft de student geen recht op restitutie van reeds betaalde opleidingskosten.
Ontbinding van de overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Zen.nl aan de student ter beschikking gestelde documenten en gegevens zijn door Zen.nl met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zij bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De student is verantwoordelijk voor verder gebruik van de verstrekte informatie buiten de opleidingscontext.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Zen.nl alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten op alle aan student verstrekte documenten en gegevens en overige documentatie.
Het is de student uitdrukkelijk verboden de boven bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Zen.nl te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te openbaren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Vertrouwelijkheid

Door kandidaten en studenten verstrekte informatie wordt door Zen.nl Nederland en de voor Zen.nl Nederland werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Zen.nl Nederland conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving en hanteert tevens een Privacy Reglement.

Overmacht en aansprakelijkheid

Zen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, voortkomend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of voor schade als gevolg van vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel, tenzij rechtens is komen vast te staan dat sprake is van opzet of grove schuld.

Vragen en klachten

Vragen van administratieve aard kunnen worden gesteld aan de houder van de Zen.nl locatie waar de student is ingeschreven en worden beantwoord binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
Vragen over de inhoud van de opleiding kunnen worden gesteld aan de opleider en worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Op vragen die voorzienbaar langere beantwoordingstijd vragen, wordt per omgaande gereageerd met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Klachten, die tijdig zijn ingediend worden afgehandeld conform het Klachtenreglement.