omdat aandacht werkt omdat aandacht werkt
 

Agenda Zen.nl Rotterdam

Datum Omschrijving
December 2023
28 december Gratis proefles

20:00
Januari 2024
5 januari Gratis proefles

10:00
7 januari Stille zondag

10:00 tot 12:15
8 januari Gratis proefles

18:30
9 januari Gratis proefles

20:00
16 januari Gratis proefles

20:00
22 januari Gratis proefles

18:30
29 januari Gratis proefles

18:30
30 januari Gratis proefles

20:00
Februari 2024
4 februari Stille zondag

10:00 tot 12:15
Maart 2024
3 maart Stille zondag

10:00 tot 12:15
April 2024
7 april Stille zondag

10:00 tot 12:15
Mei 2024
5 mei Stille zondag

10:00 tot 12:15
Juni 2024
2 juni Stille zondag

10:00 tot 12:15
Juli 2024
7 juli Stille zondag

10:00 tot 11:15
September 2024
1 september Stille zondag

10:00 tot 12:15
Oktober 2024
6 oktober Stille zondag

10:00 tot 12:15
November 2024
3 november Stille zondag

10:00 tot 12:15
December 2024
1 december Stille zondag

10:00 tot 12:15