Help Zen.nl

HELP Zen.nlZen.nl zoekt hulp van vrijwilligers en betrokken deskundigen, zodat we samen meer mensen kunnen faciliteren in het werken aan hun duurzaam geluk. Uit een marktonderzoek is gebleken dat maar een op de vijf mensen zen kent als meditatiemethode. Nog minder mensen kennen Zen.nl, dus dat wil zeggen dat 80 procent van de mensen in Nederland die meer rust en aandacht willen ontwikkelen niet weet wat Zen.nl te bieden heeft. Daar willen we graag wat aan doen. Daarom zoeken we hulp van mensen die Zen.nl goed kennen en een warm hart toedragen.

Ook willen we graag onze cursisten zoveel mogelijk ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door zenmeditatie, cursussen, coaching en trainingen. Heb jij suggesties hoe Zen.nl dat beter kan doen en dus hoe we nog meer voor onze cursisten kunnen betekenen? Laat ons je zenvolle ideeën weten. Heb je ook tijd en/of deskundigheid waarmee je ons kunt en wilt helpen? Het zou fijn zijn als je ons dat nu laat weten, door dit korte kort vragenformuliertje in te vullen. Het gaat slechts om drie korte vragen.

Klik hier voor het formulier.